fbpx

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1.1 De VA Praktijk: Trainingsbureau die verschillende trainingen/livedagen voor VA’s en Ondernemers verzorgt. De VA Praktijk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71885854, BTW-nummer NL002131955B48 (jan 2020).
  1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
  1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor de VA Praktijk of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de VA Praktijk valt.
  1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door de VA Praktijk.
 2. Toepassing
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de VA Praktijk met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, livedagen, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
  2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Opdracht
  3.1 Veelal zal de bestelling doormiddel van directe betaling via de website of Social Media verlopen en wordt er direct betaalt via een betalingssysteem. Uiteraard kan er ook een offerte aangevraagd worden. Voor de aangevraagde opdracht stuurt de VA Praktijk een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen VA Praktijk en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen. Ook een bevestiging per mail wordt daarbij geaccepteerd.
  3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Annulering
  4.1 Annulering van de training/livedag door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Wanneer de (deel)betaling is gedaan, wordt de online opleiding direct actief.
  4.2 Indien de training/livedag in geval van onvoldoende deelname en/of overmacht aan de kant van de VA Praktijk niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. VA Praktijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
  4.3 Indien de VA Praktijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de VA Praktijk gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  4.4 Wanneer iemand gebruik maakt van het herroepingsrecht binnen 14 dagen, worden er administratie- en verwerkingskosten van €250,- ex btw in rekening gebracht.
 5. Betaling
  5.1 Meestal wordt de betaling via de website of Social Media-advertentie volledig gedaan. Daarnaast is het mogelijk om het volledige bedrag in 12 of 24 termijnen te voldoen. Dit houdt in dat je het maandelijkse bedrag voor de 27e van de maand hebt overgemaakt, je gaat hierbij een betaalverplichting aan. Mochten wij de betaling na de 27e van de maand niet ontvangen hebben, dan heeft de VA Praktijk het recht om de inlogmogelijkheid voor de opleiding tijdelijk te sluiten en de inhoud op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door de VA Praktijk. Hierdoor is de VA Prakijk niet schadeplichtig voor de gevolgen die ontstaan na het opschorten van de opleiding. Zoals op de productpagina én de factuur staat, is opdrachtgever de betalingsverplichting aangegaan van 12 of 24 maanden aangegaan en daarmee dus akkoord gegaan het gehele bedrag te betalen. Wanneer de betaaltermijn 2 maanden is overschreden, heeft de VA Praktijk het recht het restant van het volledige opleidingsbedrag per direct te kunnen vorderen. 
  Wordt er na de herinneringen en aanmaningen nog steeds niet voldaan aan de betalingsverplichting, zal de VA Praktijk juridische stappen nemen, wat inhoudt dat zij zowel het totaalbedrag van de opleiding alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, zoals beschreven onder 5.2, zullen vorderen.
  Het wordt dan ook geadviseerd om gebruik te maken van de mogelijkheid van de automatische incasso, welke wordt meegezonden in zowel de eerste mail na inschrijving als de eerste factuur. 
  5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. De VA Praktijk is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de VA Praktijk redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
 6. Auteursrecht
  6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij de VA Praktijk. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van VA Praktijk en onder duidelijke bronvermelding.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 VA Praktijk verplicht zich de training/livedagen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens de VA Praktijk door een derde wordt verzorgd, aanvaardt VA Praktijk slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van VA Praktijk.
  7.2 VA Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training/livedagen gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de VA Praktijk.
  7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan de VA Praktijk voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
  7.4 VA Praktijk is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  7.5 Iedere aansprakelijkheid van de VA Praktijk is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van VA Praktijk wordt uitbetaald.
  7.6 VA Praktijk zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 8. Vertrouwelijkheid
  8.1 VA Praktijk behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
  8.2 VA Praktijk staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
  8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 9. Klachten
  9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar de VA Praktijk, Westerlanderweg 27, 1778 KK Westerland.
  9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.