fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN – VA PRAKTIJK

Deze algemene voorwaarden dateren van juli 2021

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 De VA Praktijk: Trainingsbureau die verschillende trainingen/livedagen voor VA’s en Ondernemers verzorgt. De VA Praktijk staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71885854

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Opleiding: een door VA Praktijk verzorgde opleiding, training, traject, cursus, studie of live-event dan wel enige andere vorm van opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat. VA Praktijk verzorgt een Opleiding in de vorm van een online opleiding of live-event/ livedag. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere dagen/maanden/jaren.
1.4 Overmacht: de onmogelijkheid voor de VA Praktijk of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van de VA Praktijk valt.
1.5 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door de VA Praktijk.

1.6 Website: de website van VA Praktijk: www.vapraktijk.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van VA Praktijk en op alle door VA Praktijk gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken.

Door inschrijving voor een Opleiding/live-event of masterclass aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. VA Praktijk wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen VA Praktijk en de Klant zijn overeengekomen en gelden uitsluitend ten aanzien van de specifieke Studieovereenkomst waarvoor de wijzigingen zijn overeengekomen.

In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal VA Praktijk een regeling treffen naar redelijkheid.

De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen VA Praktijk en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail, online bestelling of op de Website).

Artikel 3 – Tot standkoming Studieovereenkomst

Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats via een link uit de brochure van VA Praktijk, telefonisch, per e-mail via een door, of het webformulier/ de webbestelling op de Website.

De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer VA Praktijk de inschrijving voor een Opleiding aanvaardt en per mail aan de Klant (en zijn werknemer) heeft bevestigd, dan wel – indien dit moment eerder is – indien de Klant een factuur/webbestelling in verband met de Studieovereenkomst betaalt.

Bij een live-event/live-dag en Virtual coaching/masterclasses etc., wordt doorgaans de datum van de eerste (virtuele) bijeenkomst verstaan. Bij e-Learning wordt onder aanvang van de Opleiding doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van VA Praktijk. De Klant is evenmin gerechtigd om een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier aan een traject/opleiding/ live-event te laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van VA Praktijk. VA Praktijk kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Bij te weinig deelnemers is VA Praktijk gerechtigd, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Studieovereenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk op te zeggen, het aantal bijeenkomsten te verminderen tot maximaal 35% waarbij de inhoud en de Prijs hetzelfde blijft en/of de indeling van een Opleiding wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

Artikel 4 – Aanbod

VA Praktijk brengt het aanbod schriftelijk of online uit.

Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding dat deel uitmaakt van de Opleiding.

Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de
volgende gegevens:

de wijze van uitvoering van de Opleiding;

wanneer de Opleiding start;

de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;

voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;

de Prijs van de Opleiding;

de wijze van betaling;

de duur van de Opleiding;

de gedragscode waar VA Praktijk zich aan houdt en de wijze waarop de Klant daarvan een afschrift kan verkrijgen;

De mogelijkheid en wijze van toegang tot een buitengerechtelijke geschilprocedure.
Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en is ook in te zien op de website en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van VA Praktijk. Op verzoek van de Klant zal VA Praktijk een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toe mailen.

Onverminderd omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

de identiteit en het adres van VA Praktijk, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden

de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 5 – Annulering Opleiding en live-event/live-dag

1.Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding/ traject/live-event/ live-dag  of een bepaalde onderwijsmodule naar het oordeel van VA Praktijk onvoldoende is, staat het VA Praktijk vrij om met de Klant – dan wel de werknemer van de Klant – overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (Klassikaal, online klas, e-Learning), of op een andere opleidingslocatie, datum en/ of ander tijdstip, dan één van de twee door de Klant bij inschrijving aangegeven keuzes, zal worden gevolgd. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de Prijs voor het reeds verzorgde onderwijs te voldoen.
2.Binnen 14 dagen vanaf de datum van inschrijving bij een opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend per mail plaatsvinden. Bij annulering van de opleiding binnen 14 dagen (herroepingsrecht), worden er administratie- en verwerkingskosten van €250,- ex btw in rekening gebracht.
3.Annulering van de training/livedag door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Wanneer de (deel)betaling is gedaan, wordt de online opleiding direct actief.
4.Wanneer er reden is van terugbetaling opleiding/live-event aan klant, zal dit gebeuren binnen een termijn van 31 dagen na datum beslissing terugbetaling.

Artikel 6 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling plaats doormiddel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso of door het zelf overmaken van het verschuldigde (maandelijkse) bedrag. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door VA Praktijk, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten opleiding/traject of live-dag in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling direct bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een opleiding niet worden gewijzigd. In geval van pauzering van een opleiding op verzoek van de Klant, treedt geen wijziging op in de gekozen betalingswijze en zal de betalingsverplichting doorgaan. Voor wijziging naar betaling ineens wordt een korting van €50,- ex btw verleend.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld en bij maandelijkse betaling uiterlijk voor de 28e van de maand worden voldaan. De VA Praktijk hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Wanneer de volledige opleiding of de eerste betaling van de betaaltermijn is voldaan wordt er toegang tot de opleiding op het live-event gegevens.
 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt VA Praktijk de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Hierna ontvangt de klant een 2e herinnering waarna er na 7 dagen een aanmaning wordt verzonden. Hierna volgt status deurwaarder waarbij het uit handen wordt gegeven.
 6. Indien een Klant niet binnen de bedoelde termijn betaalt, zal VA Praktijk buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal VA Praktijk de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Indien de Klant in verzuim is, dan heeft de VA Praktijk het recht om de toegang tot de opleiding (tijdelijk) stop te zetten en de betaling te vorderen. Hierdoor is de VA Prakijk niet schadeplichtig voor de gevolgen die ontstaan na het opschorten van de opleiding.

Artikel 7 Behandeling en tijdsbestek vragen
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs beantwoorden wij binnen 3 werkdagen, waarbij wij streven naar het beantwoorden binnen 1 werkdag. Vragen die een langere verwerkingstijd hebben dan 3 werkdagen beantwoorden wij met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8 – Beëindiging/verplaatsen/wijzigen Opleiding Overeenkomst op Afstand
1. Indien de Klant een particulier is en een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van deze Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

 1. In geval van ontbinding binnen 14 dagen zal de VA Praktijk zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

 1. De Studieovereenkomst kan na aanvang van de Opleiding door de Klant uitsluitend per mail worden beëindigd.
 2. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt dan is de Klant de volledige vergoeding aan VA Praktijk verschuldigd.

Verplaatsen Opleiding

 1. VA Praktijk kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding/traject/ live-event verplaatsen naar een andere locatie (waaronder inbegrepen een andere opleidingsvorm), andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij VA Praktijk. VA Praktijk zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag aan wijzigingskosten bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van VA Praktijk tot het verplaatsen van de Opleiding/live-event deze kosten te voldoen.

Wijzigen Opleiding

 1. VA Praktijk kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding wijzigen naar een andere Opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Opleiding ligt uitsluitend bij VA Praktijk. VA Praktijk zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag aan wijzigingskosten bij de Klant in rekening brengen van €50,-. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van VA Praktijk tot het wijzigen van de Opleiding deze kosten samen met de volledige Prijs van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen.
 2. VA Praktijk behoudt zich, zonder enige aansprakelijkheid te erkennen, het recht voor om een Opleiding te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

Artikel 9 – certificaat en eindopdracht

 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een VA Praktijk-eind opdracht
 2. Inschrijving voor een herkansing van een VA Praktijk-examen vindt via de mail plaats. De Klant is zelf verantwoordelijk voor een tijdige inschrijving voor een herkansing van een VA Praktijk-eindopdracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 3. VA Praktijk verstrekt het certificaat van de Opleiding nadat aan alle opdrachten die worden gevraagd naar tevredenheid van de VA Praktijk is voldaan, en de totale kosten voor de Opleiding door de Klant aan VA Praktijk zijn voldaan. VA Praktijk verstrekt het certificaat op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 10 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de (werknemer van de) Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.

Artikel 11 – Prijs

 1. VA Praktijk zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van de opleiding/het traject of live-event
  2. Een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door VA Praktijk. Een niet-wettelijk erkende Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal ook verzorgd worden vanuit VA Praktijk. Op verzoek van een Klant kan een niet-wettelijk erkende Opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal VA Praktijk de niet-wettelijk erkende opleiding verzorgen en is VA Praktijk gerechtigd de kosten van de Opleiding te vermeerderen met een bedrag lager dan het toepasselijke btw- tarief.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid VA Praktijk

 1. VA Praktijk verplicht zich de training/livedagen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. In het geval de Klant (en/of een of meerdere van zijn werknemers) schade lijdt, is de aansprakelijkheid van VA Praktijk, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van VA Praktijk gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan VA Praktijk door de verzekeraar van VA Praktijk onder geen beding te boven.
  2. VA Praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding. VA Praktijk is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
 2. VA Praktijk is niet aansprakelijk indien de Klant de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 3. De aansprakelijkheid van VA Praktijk strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor VA Praktijk verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van VA Praktijk of die door VA Praktijk zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 4. De Klant staat ervoor in dat zijn werknemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en vrijwaart VA Praktijk voor alle aanspraken van die werknemers op door personen die door VA praktijk zijn aangesteld.

Artikel 13 – Uitval docent/coach

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent/spreker of een coach zal VA Praktijk – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal VA Praktijk de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding of bijeenkomst alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent/spreker of een coach heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. VA Praktijk zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent/spreker of coach, of tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent zonder de Redelijke vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

VA Praktijk, haar personeel of voor VA Praktijk werkzame personen zullen de door de Klant of zijn werknemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

VA Praktijk staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

VA Praktijk verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy policy van VA Praktijk. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door VA Praktijk.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door VA Praktijk verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij VA Praktijk. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van VA Praktijk.
 2. De Klant staat ervoor in dat door hem aan VA Praktijk verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
 3. Bij ondertekening van de Studieovereenkomst of door akkoord te gaan met de webbestelling en de eerste betaling, gaat de Klant akkoord met het gebruik van beeldmateriaal dat binnen de vestiging of tijdens externe activiteiten wordt gemaakt en waar de Klant en/of de leerling zichtbaar op kan zijn, voor commerciële uitingen van VA Praktijk, behoudens wanneer vooraf schriftelijk door de Klant en/ of de leerling te kennen wordt gegeven dat dit niet akkoord is. Beeldmateriaal wordt gebruikt voor posters, advertenties, websites en overige uitingen en kan ook na het eindigen van de Studieovereenkomst door VA Praktijk gebruikt worden. Het beeldmateriaal (foto of video) is uitsluitend bedoeld voor gebruik door VA Praktijk en zal nimmer aan derden verstrekt worden.

Artikel 17 – Businesspartners

VA Praktijk is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door VA Praktijk geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en VA Praktijk en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door VA Praktijk worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat aan de Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de Klant de bevoegdheid de Studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

Artikel 19– Geschillenregeling/klachtenafhandeling

De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze per mail, onderbouwd en ondertekend te sturen naar de VA Praktijk info@vapraktijk.nl. Kijk hieronder voor meer informatie over de afhandeling van klachten.

1. Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.
2. Een klacht zal binnen een termijn van 4 weken worden afgehandeld, wanneer dit niet realiseerbaar is, zal VA Praktijk de klant hiervan op de hoogte stellen met daarbij een nieuwe afhandelingstermijn van maximaal opnieuw 4 weken.

Geschillen tussen de (werknemer van de) Klant en VA Praktijk over de totstandkoming of de uitvoering van de Studieovereenkomst kunnen zowel door de Klant als door VA Praktijk aanhangig worden gemaakt bij Noortje Niessen h.o.d.n. Vordering op Maat, gevestigd te Vught, Postbus 2, 5260 AA en inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55029019, worden uitgevoerd. (www.vorderingopmaat.nl)

 1. Vordering op maat neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij VA Praktijk heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 2. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Vordering op maat aanhangig te worden gemaakt.
 3. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Vordering op maat is VA Praktijk aan deze keuze gebonden.
  6. Wanneer VA Praktijk een geschil wil voorleggen aan de Vordering op maat, moet VA Praktijk eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. VA Praktijk dient daarbij aan te kondigen dat VA Praktijk zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  7. Vordering op maat doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Vordering op maat gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  8. Uiteraard wordt een geschil en/of klacht altijd vertrouwelijk behandeld.
  9. Een geschil/klacht wordt altijd geregistreerd en de bewaartermijn van een geschil/klacht bedraagt 2 jaar.